Bededagen kommer til Danmark

Allerede i 1922 tog Metodistkirkens Kvindeforbund initiativ til at deltage i Verdensbededagen, som den kaldtes i begyndelsen. Man fik de originale tekster fra USA og oversatte dem til dansk. Også Baptistsamfundets kvinder kom tidligt med. Folkekirkens forskellige missionsselskaber besluttede i 1943 at deltage, og tanken om bededagen bredte sig til flere andre kirker.

Den danske folkekirke

I 1929 rettede tre kvinder – alle kendt indenfor folkekirkeligt kvindearbejde – henvendelse til Dansk Missionsråds formand – professor Frederik Thorm. De tre kvinder var komtesse Henriette Knuth, mangeårig landsformand for KFUK, baronesse Olga Schaffalitzsky de Muchadell og Inge Hofman Bang. I skrivelsen foreslog de Dansk Missionsråd at nedsætte en kvindekomité til hjælp for kvindernes arbejde for ydremissionen i lighed med, hvad der var sket i andre nordiske lande. Opgaven skulle være at forberede et nordisk kvindestævne for YM i 1930 og udsende kvinder til større møder for YM. Komitéen kunne også finde kvindelige talere til emner, der særlig angik kvindelige missionærers arbejde og kvinders arbejde for YM i hjemlandet. Desuden skulle komitéen være kontakt-led til de andre nordiske landes kvindeudvalg.

 

Dansk Missionsråd sagde „ja“ og påtog sig det økonomiske ansvar. Missionsrådet henvendte sig til alle missionsselskaber indenfor Folkekirken og bad dem sende repræsentanter til udvalget. Samtidig bad Dansk Missionsråd komtesse Knuth om at være formand. Hun var på det tidspunkt medlem af DMS´s bestyrelse og af Dansk Missionsråd. Allerede i efteråret 1929 kunne det første møde afholdes. Her blev der planlagt et konvent i København for hjemmeværende kvindelige missionærer, kvindelige hjemmearbejdere og kvindelige medlemmer af missionsselskabernes bestyrelse.

 

Tidligere – i 1927 – blev der afholdt et meget vellykket nordisk møde for ydremission i Holsbybrunn i Sverige. Der var en del danske kvinder med, og der blev blandt dem udtalt ønske om, at et lignende møde kunne blive afholdt i Danmark. Som følge heraf blev det første nordiske kvindestævne på dansk grund afholdt på ”Nyborg Strand” i 1933. Ved kvindeudvalgets møde i foråret 1934 er der protokolleret følgende: „Kvindeudvalget finder det naturligt, at Kvindernes Bededag kommer ind under udvalgets ansvarsområde. Første fredag i fasten fastsættes til afholdelse af dagen. En arbejdsgruppe nedsættes til at påtage sig forberedelserne.“

 

Verdenskomitéen for bededagen blev kontaktet, og kvindekonventet blev henlagt til samme dag. Bededagen blev bekendtgjort i missionsbladene, så kvindekredsene ud over landet fik mulighed for at kunne deltage.

 

Læs mere om historien her

Komtesse Knuth – formand for det udvalg, der lagde grunden til DØK

Komité struktur

Danmarks Økumeniske Kvindekomite, der består af:

 • 6 repræsentanter fra Folkekirken, heraf en repræsentant fra KFUM og KFUK
 • 2 repræsentanter fra Apostolsk Kirke
 • 2 repræsentanter fra Baptistkirken i Danmark
 • 2 repræsentanter fra Frelsens Hær
 • 2 repræsentanter fra Katolsk Kirke
 • 2 repræsentanter fra Metodistkirken
 • 2 repræsentanter fra Evangelisk Frikirke Danmark
 • 2 repræsentanter fra Brødremenigheden
  Repræsentanterne vælges af de pågældende kirker/organisationer.
  Medlemmer af komiteen er endvidere oversættere af bededagsteksterne; de udpeges af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget vælges af komitéen og består af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 5. medlem
 • Komitéen har ekstern revision.

Læs komitéens vedtægter her

Komitéen er en del af World Day of Prayer International Committee

Kontakt os

Formand
Ellen Margrethe Gylling

2300 København S
Tlf. 24 23 84 90
formand@kvindebededag.dk

Næstformand
Ellen Hedelund

5210 Odense NV
Tlf. 30 27 42 29
ellenhedelund@gmail.com

Kasserer og international kontaktperson
Eva-Lene Sode Nielsen

7260 Sdr. Omme

Tlf. 23 93 79 13
kasserer@kvindebededag.dk

Sekretær
Sissel Madsen

5792 Årslev
Tlf. 61 65 48 08
sekretaer@kvindebededag.dk

5. medlem
Astrid I. Hjøllum Christensen

5220 Odense SØ
Tlf. 21 32 29 14

Astrid.christensen@den.salvationarmy.org

Læs også på World Day of Prayer International Committees hjemmeside www.worlddayofprayer.net